Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionWaterwheel at LlywernogOchre
 

Prosiectau Cynaliedig


Lawrlwythwch y pdf canlynol sy'n darparu gwybodaeth ar y prosiectau.
Llyfryn Ysbryd y Mwynwyr

Dyma'r prosiect sydd wedi cael cymorth:

Bwrdd dehongli yng NghwmystwythCefndir Daearegol Cloddio ym Maes Mwynau Canolbarth Cymru


Dyfarnwyd grant werth £2920 i Grŵp Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru i roi adroddiad i'r cyhoedd am gyd-destun daearegol cloddio metelifferaidd yng Ngheredigion fel cefndir ar gyfer treftadaeth gloddio Maes Mwynau Canolbarth Cymru.Simne Cwmsymlog
Atgyweirio'r Simne yng Nghwmsymlog


Prosiect gwerth £80,000 i sefydlogi a diogelu'r simnai garreg fel cofadail parhaol i dreftadaeth gloddio gogledd Ceredigion.

Llyfryn "Mwymgloddio metel yn Ucheldir Cereigion"]Archeoleg Cambria – Treftadaeth Cloddio Metel Ceredigion. Canllaw i'r hanes, ei bwysigrwydd a'i ddiogeluDyfarnwyd grant gwerth £3852 i gynhurchu taflen sy'n rhoi crynodeb hanesyddol cyffredinol fel cefndir i ddealltwriaeth, diogelu a hyrwyddo treftadaeth Cloddio Metel Ceredigion.Y murlun gorffenedig


Prosiect Murlun y BontDyfarnwyd grant werth £3440 i gofnodi storiau am hanes pentref Pontrhydfendigaid ar ffurf murlun sydd wedi'i leoli ar ochr adeilad yn y pentref.


Arolygiad yn Ystrad FflurProsiect Mwynfeydd a Mwynau Ystrad FflurDyfarnwyd grant gwerth £24,000 i ymgymryd mewn arolwg a raglen o gloddio yn yr ardal o fwynfeydd hynafol sydd a chysylltiad â'r Abaty a Bronberllan. Cynhaliwyd hefyd penwythnos o arddangosfeydd ar dechnegau gwaith metel hynafol.
Grŵp o gerddwyrProsiect datblygu teithiau cerdded Ysbryd y MwynwyrDyfarnwyd grant werth £38,000 i ddatblygu teithiau cerdded sy'n cysylltu ardaleodd mwyngloddio gogledd Ceredigion.

Clawr llyfryn RIGSLlyfryn ar Ddaeareg a Mwnyddiaeth ym Maes Mwynau Canolbarth CymruAeth Grwp RIGS ati i gynhyrchu llyfryn o'r enw "Daeareg Mwyngloddio Canolbarth Cymru" sy'n rhoi cyd-destun daeareg i fwyngloddio metel yn Ucheldir Ceredigion.Ystorfa Powdwr Gwn

Mwynglawdd Llywernog: Atgyweirio Ystorfa powdwr gwnAtgyweirio beth a gredwyd yw yr unig enghraifft o'r unig ystorfa steil Cernywig sydd ar ol yng Nghymru ac sydd wedi'i leoli yn Amgueddfa Mwyngloddio Arian-blwm Llywernog.


Pont Ceunant - Panel dehnogli a'r 'grille'


Prosiect i wella a dehongli safle orsaf gynhyrchu Pont Ceunant


Prosiect a gliriodd tipio anghyfrithlon oddi ar safle hanesyddol ger Pontrhydygroes sydd a chysylltiad â diwydiant mwyngloddio Ceredigion. Cafodd y safle ei ddehongli er mwyn i bawb medru cael gwell dealldwriaeth o'r adeilad.


Arwydd Llewernog - Digwyddiad Spoilio


"Spoilio" gan BlaengarBwriad y prosiect oedd i hysbysebu hanes mwynfeydd gogledd Ceredigion i gymunedau'r ardal trwy ddefnyddio arddangosfeydd gweledol a chelfyddydau perfformiadol, digwyddiadau a gweithfeydd addysgol.

Safle Frongoch"Stori Frongoch" gan BoomerangBwriad y prosiect fydd i greu sgript ffilm 90 munud yn seiliedig ar stori hynod ond sydd heb gael ei adrodd o ddigwyddiadau yng ngwaith mwyn Frongoch yn 1900. Cynorthwyir creu y sgript ffilm gan weithwyr proffesiynol y diwydiant teledu o fewn Boomerang gyda golwg o gyfiethu'r sgript i'r ffilm.


Bwrdd dehongli yn Nhaliesin

Llwybrau Cerdded Ceulanamaesmawr

Dilynwch llwybrau'r mwynwyr yn ardal Ceulanamaesmawr yng ngogledd Ceredigion gan fynd ar daith ar hyd llwybrau cerdded a fu un amser yn cael eu defnyddio i fynd o'r pentrefi lleol i'r mwyngloddiau. Mae treftadaeth yr ardal wedi cael ei hyrwyddo gan fyrddau dehongli, taflen sydd ar gael yn lleol a ffeiliau mp3 sydd yn medru cael eu lawrlwytho.Cambrian Discovery Tours - mini busTeithiau Darganfod y Cambrians

Bydd y prosiect yn cynnwys cyfres o deithiau a gwibdeithiau fydd yn mynd a dwristiaid o Aberystwyth i fynyddoedd y Cambrians. Bydd y daith yn mynd a ymwelwyr i atyniadau gan gynnwys Amgueddfa Arian blwm LLywernog, Yr Hafod a Chwmystwyth.

Panel Mwyngloddio


Murluniau hanesyddol Ysbyty Ystwyth

Cynhyrchwyd 22 o baneli tecstilau gan amryw o grwpiau o fewn y pentrefi sy'n portreadu digwyddiadau hanesyddol sydd wedi siapio datblygiad ardaloedd Ysbyty Ystwyth, Pontrhydygroes and New Row.


Amgueddfa Ceredigion
Amgueddfa Ceredigion

Prosiect i wella'r arddangosfa mordwyo a mwyngloddio plwm yn yr amgueddfa.


Gazebo'The Falls Experience'

Mae prosiect “The Waterfalls Experience” wedi ei leoli yn atyniad rhaeadrau Pontarfynach. Lleolir yr atyniad yng nghalon ardal mwyngloddio Ceredigion rhwng mwyngloddiau “Temple” a Chwmystwyth. Mae'r prosiect yn cynnwys gwella adnoddau yr atyniad i ymwelwyr.
Sedd Afonydd i'r Môr wedi'i lleoli ar lwybr yr Ystwyth


'Afonydd i'r Môr'

Bwriad y prosiect oedd i greu cysylltiadau rhwng harbwr Aberystwyth a hen safleoedd mwyngloddio sydd yn nghefn gwlad. Gwelir dwy sedd sydd yn gwneud y cysylltiad yma, un yn Llanilar ar Lwybr yr Ystwyth a'r llall yn harbwr Aberystwyth.

Eglwys Newydd yr Hafod - y Fynwent
'Beddrodau'r Gorffennol'

Prosiect fydd yn casglu gwybodaeth a chatalogio beddau ym mynwent Eglwys yr Hafod, Cwmystwyth. Bydd y wybodaeth ar gael i ymwelwyr ar ffurf byrddau dehongli a gwasanaeth cyffwrdd interactif.Ar gof a chadw - Casglu gwybodaethAr gof a chadw

Mae'r prosiect wedi cynnwys casglu a crynhoi gwybodaeth ar hanes clywedol a gweledol tri cymuned o Ysbyty Ystwyth, New Row a Phontrhydygroes gan greu dvd.

Rhod ddŵr Pontrhydygroes - Gwaith yn mynd yn ei flaen
Rhod ddŵr Pontrhydygroes

Mae'r prosiect wedi cynnwys gosod rhod ddŵr ym Mhontrhydygroes, pentref sy'n gyfystyr â mwyngloddiau metel Lisburne a fu'n gweithredu yn yr ardal yn ystod y 18fed a'r 19eg ganrif.