Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionCwm YstwythWheelhouse, Bryn yr Arian
 

Ble allwch CHI fynd?


Mynediad Cyhoeddus i ddarnau o dir.


Beth yw tir mynediad?

Mae tir mynediad CRoW wedi'i ddiffinio fel tir:

• Sy'n wlad agored (tir sydd yn gyfan gwbl neu'n bennaf yn fynydd, yn waun, yn rhos, neu'n dwyn);

• Sydd wedi'i gyflwyno'n dir mynediad CRoW o dan y Ddeddf;

• Sy'n dir comin cofrestredig sydd wedi'i gofrestru am y tro olaf ac sy'n cael ei ddangos ar y cofrestru tir comin.

Does dim modd i adnabod tir mynediad CRoW yn ô lei olwg yn unig; felly mae tir mynediad CRoW wedi'i fapio gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Efallai y bydd ffiniau tir mynediad CRoW i'w gweld ar y ddaear ar ffurf symbol:
Symbol tir mynediad CRoW

Mae darnau tir mynediad CRoW a'r mwyafrif o'r ardaloedd eraill y mae'r cyhoedd yn cael mynd iddyn nhw, yn cael eu dangos ar fapiau graddfa 1:25,000 Explorer ac mae ganddyn nhw ymyl oren-frown a lliw cefndir melyn.

Felly i gael y mwyaf allan o gefn gwlad ac i helpu ei gynorthwyo i'r dyfodol dilynwch y Côd Cefn Gwlad.Côd Cefn Gwlad


Parchwch • Diogelwch • Mwynhewch
Côd Cefn Gwlad


Dilynwch y Côd Cefn Gwlad ble bynnag yr ewch. Trwy wneud hyn, fe fyddwch yn gwneud yn fawr o gefn gwlad ac yn cynorthwyo i'w gynnal yn awr ac ar gyfer y dyfodol.

• Byddwch yn ddiogel - cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion.
• Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw.
• Ewch â'ch sbwriel gartref, a gofalwch warchod bywyd gwyllt.
• Cadwch eich ci dan reolaeth dynn.
• Byddwch yn ystyriol o bobl eraill.

I gael gwybod sut a ble i gael mynediad i gefn gwlad, cyfeiriwch at Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

I gael gwybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus, cysylltwch â adran Arfordir a Chefn Gwlad y Cyngor Sir trwy wefan Gyngor Sir Ceredigion a dilynwch y dolenni i'r adran arfordir a chefn Gwlad neu e-bostiwch