Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreWheelhouse, Bryn yr ArianCwm Ystwyth
 

Mapio GIS


Amodau a thelerau


Datganiad o Bwrpas

Darperir mapiau'r Arolwg Ordnans ar y wefan hon gan Gyngor Sir Ceredigion dan drwydded gan yr Arolwg Ordnans er mwyn iddo allu cyflawni ei swyddogaeth gyhoeddus o sicrhau bod gwybodaeth gyhoeddus a gedwir am y Cyngor ar gael. Dylai'r rhai sy'n edrych ar y mapiau hyn gysylltu â hawlfraint yr Arolwg Ordnans i gael cyngor os ydynt yn dymuno gael trwydded i ddefnyddio mapiau/data mapiau yr Arolwg Ordnans. Gellir gweld gwefan yr Arolwg Ordnans trwy droi at Arolwg ordnans

Data yr Arolwg Ordnans

Atgynhyrchir o fapiau'r Arolwg Ordnans gyda chaniatâd Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Bydd atgynhyrchu heb awdurdod yn torri hawlfraint y Goron, a gallai arwain at erlyniad neu achos sifil.
Rhif Trwydded Cyngor Sir Ceredigion 100024419 (2007)

Gwefan Cyngor Sir Ceredigion - Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i sicrhau'r safon uchaf o ran ansawdd y wybodaeth, a gwnaethpwyd pob ymdrech i gyflwyno'r data diweddaraf a chywir. Fodd bynnag, nid yw'r Cyngor yn rhoi unrhyw sicrwydd ynghylch cywirdeb y wybodaeth ar y wefan hon ac ni fydd yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anghyfleuster a achosir o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth o'r fath.

Nid yw'r Wefan hon yn storio nac yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am y rhai sy'n defnyddio'r safle yn awtomatig, ac eithrio cyfeiriad IP yr unigolyn hwnnw. Ni chedwir unrhyw wybodaeth amdanoch ac eithrio'r wybodaeth a nodwch yn wirfoddol trwy gyfrwng mecanweithiau adborth megis ffurflenni ar y we neu'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer system weinyddu gweinydd y Cyngor ar y we. Nid yw'r Cyngor yn defnyddio cookies yn ei safle. Nid yw'r Cyngor yn darparu'r sicrwydd hwn ar gyfer unrhyw safleoedd eraill y gallwch gysylltu â nhw o'r safle hwn oni bai bod y rheiny yn cael eu gweithredu gan y Cyngor hefyd.

Mae cysylltiadau â gwefannau eraill (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth ar y gwefannau hynny.
Oni bai y nodir fel arall, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw hawlfraint yr holl ddeunydd gwreiddiol a ddangosir ar y wefan hon © 2007.

Rwy'n cytuno â'r amodau a thelerau - gweler y mapiau

Nid wyf yn derbyn yr amodau a thelerau hyn - Dychwelyd i'r cyflwyniad.