Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionChimney, TaliesinCwm Ystwyth
 

Cadwraeth Mwynyddol


Etifeddiaeth bwysig y diwydiant mwyngloddio yw'r nifer fawr o weithfeydd mwyn segur a thomenni rwbel sydd wedi'u gwasgaru drwy'r ardal, ac mae nifer o'r rhain o bwysigrwydd gwyddonol mawr. Mae safleoedd o bwysigrwydd mwnyddol yn syrthio i mewn i ddau grŵp;

Cwm Rheidol


• yn gyntaf ceir safleoedd Arolwg Cadwraeth Daearyddol a nodir fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennigoherwydd eu posibiliadau ymchwil yn bennaf ac amddiffynnir hwy o dan y gyfraith gan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad fel a ddiwygiwyd gan Atodlen 9 i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000;
• yn ail ceir Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig a ddewisir ar sail eu priodweddau addysgol, gwyddonol, esthetig neu hanesyddol.
• Yn wahanol i Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ni amddiffynnir Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig gan y gyfraith ond maent yn dibynnu yn hytrach ar fod tirfeddianwyr a meddianwyr yn rheoli'r safleoedd mewn modd cydymdeimladol a sensitif.
Cwmsymlog

• Mae'r Arolwg Cadwraeth Daearyddol yn brosiect parhaus a ddechreuwyd gan y Cyngor Cadwraeth Natur blaenorol er mwyn nodi'r safleoedd daearyddol a geomorffolegol yn y DU yr ystyria eu bod o Bwysigrwydd Gwyddonol Arbennig.
• Mae'r rhwydwaith o safleoedd mwnyddol Arolwg Cadwraeth Daearyddol yng Nghanolbarth Cymru wedi eu hailwerthuso drwy brosiect MINESCAN yr ymgymerwyd ag ef ar ran Cyngor Cefn Gwlad Cymru gan Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru yn ystod 1996/1997.
• Nodwyd cyfanswm o 10 safle Arolwg Cadwraeth Daearyddol yn y meysydd mwynau, sydd yn cynnwys amrediad o fuddiannau daearegol gan gynnwys mwnoleg sylfaenol ac eilaidd, yn ogystal â nodweddion gweadol mwneiddiad. Nodwyd y rhan fwyaf o'r safleoedd hyn fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.


Cwmystwyth

• Yn ogystal nodwyd cyfanswm o 36 Safle Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig yn y meysydd mwynau a oedd yn cynnwys amrediad tebyg o fuddiannau daearegol mwnegol fel y rhwydwaith Arolwg Cadwraeth Daearyddol ond hefyd gan gynnwys safleoedd sydd yn dangos prif agweddau'r etifeddiaeth ddiwydiannol ac amgylcheddol.
• Gwneir gwaith ar hyn o bryd gan Grŵp Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru er mwyn dogfennu'r Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig a hysbysu tirfeddianwyr a'r Awdurdod Cynllunio ynglŷn â budd daearegol arbennig y safleoedd hyn.

Am fwy o wybodaeth gweler Grŵp Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru.