Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Wheelhouse, Bryn yr ArianOchreChimney, Taliesin
 

DiogelwchPERYGL - DANGER


Mae cloddfeydd yn safleoedd peryglus iawn, ac mae'n rhaid eu trin gyda pharch:-


i)er mwyn eich diogelwch chi, maent yn cynnwys siafftiau dwfn iawn (mae rhai yng Ngheredigion yn 1,000 troedfedd o ran dyfnder); ni ddylech fyth mynd i mewn i unrhyw fynedfa (twnnel).

ii) er mwyn y tirfeddiannwr, mae rhywun yn berchen ar bob cloddfa, dylech geisio darganfod pwy sy'n berchen ar y tir a gofyn am eu caniatâd bob amser, mae mwyafrif y tirfeddianwyr yn meddwl llawer am dreftadaeth eu safle; os byddwch yn cerdded i gloddfa ar hyd llwybr troed cyhoeddus, gofalwch na fyddwch yn crwydro yn rhy bell ohono.

iii) er mwyn yr amgylchedd, ni darfwyd ar fwyafrif y cloddfeydd yng Ngheredigion ers dros ganrif, mewn rhai achosion, mae byd natur wedi dechrau gwella'r briwiau a achoswyd gan flynyddoedd o weithgarwch cloddio, byddwch yn ofalus na fyddwch yn tarfu ar domenni, llystyfiant sy'n tyfu, waliau ac olion adeiladau, ac yn anad dim, a fyddech gystal â pheidio defnyddio cloddfeydd fel mannau i waredu ysbwriel fel hen geir, nwyddau gwyn, rwbel adeiladu a gwastraff arall; neu fel mannau chwarae ar gyfer Cerbydau nas Defnyddir ar y Ffordd a Beiciau Modur.

Trwy ddangos parch tuag at y safleoedd hyn, gallwn oll gydweithio i ddiogelu Treftadaeth Gloddio arbennig Ceredigion!


>>>> Gweler Côd Cefn Gwlad